Общи условия

Spasime.org е уеб сайт с платформа за постове, която се управлява от администратор и се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на платформата Spasime. Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.

Чл.1. Дефиниции

Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

“ОУ” – Общи условия за използване на уеб сайта spasime.org.

“Уеб сайт”, “Сайт” – уеб сайт с адрес (URL) https://spasime.org.

“Spasime” – платформа за обяви и реклама, достъпна за потребителите на уеб сайта

за публикуване на онлайн обяви, собственост на Администратора.

“Администратор” – търговско дружество БИО МЕДИЯ ЕООД, което управлява и поддържа сайта и платформата. За връзκa c нac – 0886157098.

“Модератор” – Партньор на уеб сайта spasime.org с осигурен частичен достъп от администратор позволяващ да се добавя съдържание в отделни страници на уеб сайта.

“Потребител” – физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на сайта.

“Профил” – съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран и нерегистриран потребител на услугите в сайта.

“Услуги” – всички услуги на Администратора, или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на уеб сайта spasime.org.

“Пост” – Създадено от администратор или модератор съдържание (текст, изображение, видео и др.) за пост на животно. Посто може да бъде създаден и по подадена от потребител информация.

“Доброволец” – Лице на което се осигурява частичен достъп до уеб сайта с цел да публикува новини или информация подадена от потребител/и.

Чл.2. Приемане, съгласие и действие на ОУ

2.1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение между Администратора и Потребителя, което съдържа условията за използването на уеб сайта и платформата. ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на сайта и платформата Spasime.

2.2. ОУ влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път сайта, платформата Spasime или създаде потребителски профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта и са валидни до закриването на профила на Потребителя и/или преустановяване използването на сайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на сайта и след закриване на профила му.

2.3. Взаимоотношенията между потребителите и Администратора във връзка с използването на платформата Spasime се регулират изключително от тези ОУ, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от ОУ.

Чл.3. Достъп и регистрация

3.1. Услугите в платформата Spasime са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки. С приемането на ОУ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

3.2. Администраторът управлява и контролира уеб сайта от седалището си в Република България и не дава каквито и да е гаранции, че сайтът и услугите са подходящи или достъпни на други места по света. Потребителите, които осъществяват достъп до сайта от други територии, го правят по своя преценка, на свой риск и са отговорни за своите действия по правото на съответните юрисдикции, в съответствие с всички приложими местни закони.

3.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане за потребителска регистрация за модертор и/или доброволец, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ.

3.4. Потребителски профил може да бъде блокиран или закрит, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на ОУ и приложенията към тях.

3.5. Достъпът до услугите в платформата Spasime не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална собственост.

3.6. С приемането на ОУ, Потребителят изразява своето информирано, съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от потребителя мейл адрес и телефон, няма да се считат за “непоискани търговски съобщения” по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

Чл.4. Характеристика на услугите

4.1. Администраторът предоставя, а потребителите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите им, посочени в сайта.

4.2. Услугите в платформата Spasime, които могат да се използват от потребителите при условията и ограниченията на ОУ, са следните:

(а) да разглеждат съдържанието на постовете;

(б) да подават информация за изграждане на постове и новини, чрез контактните форми в уеб сайта;

(в) да кандидатстват през контактната форма в страницата “Стани доброволец”;

(г) да се свързват с други потребители на платформата чрез лични съобщения или по телефон, ако такъв е посочен.

4.3. По усмотрение на Администратора услугите могат да бъдат обновявани, допълвани и разширявани по всяко време.

Чл.5. Разрешено използване

5.1. Платформата може да се използва от пълнолетни физически лица, от юридически лица и организации, създадени и действащи в съответствие с българското законодателство.

5.2. Потребителят е длъжен да осъществява достъп до платформата Spasime и сайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на сайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ. Всички права, собственост и законни интереси върху сайта или във връзка с платформата Spasime, които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора.

5.3. Използването на платформата Spasime изисква наличието на ресурси, позволяващи достъп до интернет, включително програма за преглеждане на съдържанието на съответната интернет страница или мобилно приложение.

Чл.6. Създаване, публикуване, архивиране и активност на постовете

6.1. Публикуването на постове е достъпно за регистрирани в платформата Spasime потребители (администратор, модератор и доброволци).

6.2. Успешното създаване на потребителски профил за модератор и доброволец изисква попълването на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация на страницата стани доброволец и посочването на имейл за верификация.

6.3. След изпращане на попълнения формуляр, Потребителят получава съобщение от Администратора на мейл адреса, посочен при регистрацията. В съобщението е посочен начина за потвърждаване на регистрацията. Верификация на профила се извършва чрез кликане върху линк поставен в съобщението. Не се допуска регистрирането на един и същ имейл за повече от един потребителски профил.

6.4. Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уеб сайта, да не подава информация с цел измама над други потребители на spasime.

6.5. Достъпът до профила на Модератор и/или доброволец се осъществява чрез въвеждането на потребителско име и парола.

6.6. Срокът на пост в платформата Spasime, е неограничен, като администратора дава възможност на потребителя при поискване от оставения имейл(имайла от който потребителя е подал информация за поста) да бъдат свалени всички лични данни от уеб сайта spasime.

6.9. Във всички случаи, в които възникне проблем с пост на потребител (технически, неправилна категория, информация, статус на пост или друг), същият следва да се свърже с администратора на платформата чрез формата за контакт и да опише конкретния проблем с поста.

Чл.7. Условия за публикуване на постове

За да публикува пост, Потребителят трябва да изпълни следните условия:

7.1. Да попълни една от контактните форми в уеб сайта и верифицира посочения от него имейл по описания на начин в чл.6.3 в ОУ на Spasime.org.

7.2. Да избере най-подходящата категория за подаване на информация за изграждане на пост. Администраторът може да върне за редакция пост или да го редактира с цел по-правилно представяне на информацията за останалите потребители на уеб сайта.

7.3. Да определи местоположението на предлагания пост. Администраторът може да върне за редакция пост, в който посоченото местоположение е неправилно.

7.4. Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители. В случай, че потребител подаде информация за публикуване на пост в платформата съдържаща лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в обявата тези данни и съдържание.

7.5. Да подаде информация за поста на български (на кирилица). Администратора има право да коригира информация подадена на латиница или чужд език или изобщо да не публикува такъв пост.

7.6. Да не подава невярна информация или информация с цел заблуда или измама над други потребители на уеб сайта spasime.org.

7.7 Да не подава дублираща се информация за постове. За “дублиращи” се смята информация с еднакви или сходни описания, заглавия снимки, с която вече изграден пост в уеб сайта.

7.8. Да не се подава информация за пост с посочени за контакт телефонни номера които могат да са с добавена стойност или такива, които не са на територията на република България и могат да са с добавена стойност.

7.9. Да не се подава информация за постове или да се публикуват такива в уеб сайта Spasime, чрез способи, различни от предлаганите от Администратора.

7.10. Да не подава информация за постове нарушаващи условията в Приложения No 1,2,3 и 4, неразделна част от ОУ.

7.11. Да не нарушава ОУ по какъвто и да е начин.

Чл.8. Права, задължения и отговорност на потребителите

8.1. Потребителят има право да регистрира един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в уеб сайта Spasime в съответствие с настоящите ОУ. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил.

8.2. Потребителят се задължава:

 (1) Да осъществява достъп до услугите в уеб сайта Spasime, чрез технологиите и средствата, предоставени в уеб сайта, реализирани чрез обичайната му функционалност.

 (2) Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от уеб сайта Spasime, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители,технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от уеб сайта.

 (3) Да не разстройва и деактивира пълната или частична функционалност на услугите и на уеб сайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от уеб сайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора.

 (4) Да не подава информация за постове, които не отговарят на изискванията на ОУ, включително на условията в Приложение 2 към ОУ и нарушават разпоредби на действащото законодателство.

 (5) Да не публикува съдържание и подава информация за постове (текст, аудио, видео, изображения или друго) с явно сексуално съдържание или порнография или съдържащи незаконно, дискриминационно, оскърбително, вулгарно, злепоставящо, заплашително или нецензурно по своя характер съдържание, или което насажда омраза или подбужда към расистки, дискриминационни, насилнически или подстрекаващи към актове на насилие и терор, жестокост към животните или други осъдителни действия, които нарушават добрите нрави и колективни ценности в обществото.

 (6) Да не публикува или подава информация, която нарушава или може да наруши авторски или други права на интелектуална собственост, правото на защита на личните данни, правата на публичност, на собственост или други права и законни интереси на потребителите на уеб сайта, на Администратора или на трети лица.

 (7) Да не заобикаля, премахва или манипулира елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на платформата Spasime от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия.

 (8) Да не използва, показва, публикува, пренасочва, споделя или по друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани реклами, рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в сайта услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. “junk mail”, “spam”, “chain letters”, “pyramid schemes” или каквито и да е форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения и писма. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора.

 (9) Да пази в тайна потребителското име и парола за достъп в платформата Spasime, да не използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за ползване от други лица.

 (10) Да не нарушава поверителността на други потребители на платформата spasime чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

 (11) Да не използва търговските марки на Администратора, включително “Spasime” и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели в съответствие с разпоредбите на чл. 12 в ОУ.

8.3. Потребителят отговаря за подаденото от него съдържание за публикуваните на постове и други, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия профил във връзка с използването на платформата Spasime.

8.4. Потребител станал предмет на измама или получил информация за наличие на некоректно съдържание или пост, който е създаден в уеб сайта Spasime.org с цел измама е длъжен незабавно да уведоми Администратора на уеб сайта.

Чл.9. Права, задължения и отговорност на Администратора

9.1. Администраторът има право:

 (1) Да откаже публикуването или да премахне публикувани постове, които засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите или друг значим обществен интерес.

 (2) Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови постове, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато: (а) Потребителят нарушава настоящите ОУ (б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора и трети страни или може да навреди на репутацията на уеб сайта Spasime (в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на платформата Spasime.

 (3) Да премахва без предупреждение всякаква информация, която е публикувана в уеб сайта и е в нарушение на правилата.

 (4) Да разреши или да откаже създаването на нов профил от Потребител, чийто профил е блокиран или заличен от Администратора.

 (5) Да променя по собствена преценка категориите, постовете, новините и друга информация, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. Потребителят се съгласява и приема без възражения, че подаден от него пост може да бъде преместен или променен без предупреждение ако Администраторът счете, че е необходимо и подходящо за съответната информация.

 (6) Да променя по свое усмотрение датата на публикуване на постове и новини и друга информация и да ги размества във връзка с последователността на появата им на уеб сайта, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

 (7) Да прави промени в уеб сайта във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

9.2. Администраторът не е страна, нито е посредник в взаимоотношенията между потребителите на уеб сайта Spasime, не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица и не носи отговорност за изпълнението на поетите от тях задължения към други потребители и трети страни или за нарушаване от тяхна страна на права на трети лица.

9.3. Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за:

 (1) Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОУ и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на уеб сайта Spasime и трети лица.

 (2) Постовете изградени с информация от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.

 (3) Каквито и да е публикации в платформата Spasime или извън нея, които не са създадени от самия Администратор.

9.4. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:

(1) Постовете и съдържанието на сайта да отговарят на очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност и други, както и за за удовлетворението на потребителя от избраната от него услуга. В случай, че потребителят има съмнение относно верноста на поста или на уеб сайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, потребителят не трябва да използва платформата Spasime и уеб сайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва услугите и уеб сайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът няма да носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от потребителя във връзка с използването на уеб сайта, извън предвидените в закона случаи.

(2) Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен;

(3) Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание.

9.5. Администраторът полага всички усилия да осигурява на потребителите непрекъснат достъп до услугите в платформата Spasime и до уеб сайтът, извършва поддръжката и обновяването им с дължимата грижа за качествено и добросъвестно обслужване на потребителите.

Чл.10. Поверителност

10.1. С достъпа до уеб сайта и използването на платформата Spasime, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на платформата Spasime, съгласно ОУ и публикуваната в уеб сайта Политика за защита на личните данни, която е достъпна тук.

10.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

10.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения, които по преценка на Администратора са полезни, информативни или необходими във връзка с услугите, включително но не само информация за продукти или услуги, актуализации, нови функции или услуги, рекламни кампании, промоции, събития, промени или технически повреди в работата на платформата Spasime, както и друга информация, от Администратора и негови партньори на електронния адрес или на телефонния номер, посочен от потребителя в регистрационния формуляр или чрез който активира профила или обявите си. Потребителят може да оттегли своето съгласие по всяко време, чрез подаване на писменна заявка от имейла с който е подадена информацията за изграждане напоста или регистрацията.

10.4. Потребителят се съгласява всеки елемент от съдържанието, публикувано в поста му, да бъде използван за бюлетини и други цели във връзка с платформата Spasime.

10.5. С цел запазване на качеството на платформата и спокойствието на потребителите оставили своя контактна информация Администратора ще премахва контактна информация от постове, които вече не са активни или потребителя подал информацията не иска тя да фигурира в платформата.

Чл.11. Жалби. Спорове. Приложимо право

11.1. В случаите, когато услуги в платформата Spasime не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формуляра за контакт. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му или използван за пoдаване на информация за изграждане на пост или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност.

11.2. Жалбата се подава в срок най-късно до 14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

11.3. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в недобходимата информация.

11.4. Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на мейл адреса, от които Потребителят е изпратил жалбата.

11.5. Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с платформата Spasime. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.

11.6. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на сайта и платформата Spasime, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

Чл.12. Интелектуална собственост

12.1. Сайтът съдържа текстове, изображения, графики, видео, бази данни и софтуер, които са собственост на Aдминистратора или негови праводатели и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции. Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на част от него, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора.

12.2. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост в съдържанието, публикувано от Потребители или върху съдържанието от външни източници, към които препраща сайта се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание в сайта.

12.3. Потребителят е длъжен да не публикува съдържание или подава информация за публикуване на съдържание, което нарушава или може да нарушава правата на трети лица или такова с цел събиране на средства за негова лична изгода, а не с целта упомената в уеб сайта.

12.4. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху потребителското съдържание или външните източници, достъпни от уеб сайта чрез хипервръзки и линкове. Уведомления и сигнали за съдържание в сайта, което нарушава права на интелектуална собственост се изпращат чрез формата за контакт с Администратора.

12.5. Само легитимен собственик на права върху интелектуална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез пост или друго потребителско съдържание в платформата Spasime или надлежно упълномощено от него лице има право да сигнализира за евентуалното нарушение. Жалбата трябва да е придружена с доказателства за правата на жалбоподателя върху съответния обект на интелектуална собственост. Жалбите за нарушения на интелектуална собственост се разглеждат от Администратора при условията на Чл.11.1 – 11.4 включително.

12.6. Администраторът има право да премахва постове и потребителско съдържание, за което има основание, съмнения или е подадена жалба за нарушаване на правата на интелектуална собственост на трети лица или съмнения за измама.

12.7. Потребителят е единствено отговорен за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите, в това число, но не само всяка информация (писмена, аудио, визуална и други), която споделя, изпраща до други потребители, включително отговаря неограничено за последиците от своите действия. Във връзка с подаването на информация за публикуване, публикуваното и споделено oт него съдържание, Потребителят потвърждава и гарантира, че: а) за времето, през което съдържанието е налично в Уеб сайта притежава необходимите разрешения (лицензи, права, съгласие) от правоносителите да използва това съдържание в Уебсайта (включително, но не само, всички необходими патентни права, права върху търговски марки, ноу-хау, авторски права или други права на интелектуална собственост върху цялото или част от съдържанието) и дава своето съгласие съдържанието му да бъде използвано от Администратора във връзка с предоставянето на Услугите; б) има писменото съгласие и/или разрешение на всяко лице – физическо или юридическо, чиито данни се посочват или свързат със съдържанието, публикувано от Потребителя.

Публикувайки определено съдържание в Spasime, Потребителят запазва правата си върху съдържанието, като предоставя на Администратора неотменимо, неизключителнo, непрекъснато, световно, безвъзмездно, прехвърляемо и оттегляемо право за използване, възпроизвеждане, разпространение, създаване на производни произведения във връзка с Уебсайта и Услугите, предоставяни от Администратора,включително, но не само с цел популяризиране във всички медийни формати и канали. Предоставените права са свързани с дейността на Администратора по изпълнение и достъп до Услугите.

С публикуване на съдържание в която и да е публично достъпна част на Услугите, Потребителят е съгласен и предоставя на Администратора всички права, необходими за забраната или разрешаването на неоторизирано пренасяне, показване, копиране, дублиране, възпроизвеждане или използване на съдържанието от която и да е трета страна без необходимото за това изрично разрешение. Потребителят предоставя на всеки друг потребител на Уеб сайта неизключително право за достъп до неговото съдържание чрез Уебсайта (този лиценз изключва случаите на пренасяне (scrapping) и всякаква друга употреба с комерсиална цел). Посочените права са валидни до момента, в който Потребителят или Администраторът премахне или изтрие това съдържание от Уеб сайта.

Чл.13. Промени в ОУ

13.1. Администраторът си запазва правото да прави промени в ОУ, да приема и публикува актуализирана или нова версия на ОУ. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уеб сайта.

13.2. Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на платформата Spasime. Всяко използване на платформата Spasime по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на ОУ.

13.3. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва платформата Spasime по какъвто и да е начин.

Чл.14. Данни за Администратора

14.1. Администраторът, осигуряващ функционирането на платформата Spasime е „БИО МЕДИЯ” ЕООД, търговско дружество, регистрирано по българските закони и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 204811187.

14.2. Седалището и адреса на управление на Администратора е гр. Стара Загора 6000, ул. „Георги Райчев“ 5.

Настоящите Общи условия са приети от Администратора на 02.07.18г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Забрани

ЗАБРАНЯВА СЕ:

– Осиновяване на живи животни от страница “Осинови ме” на уеб сайта spasime.org, които да се предлагат за храна на други животни или хора – чл.7, от Закона за защита на животните.
– Осиновяване на животни от страница “Осинови ме” на уеб сайта spasime.org с цел последващо използване на същите животни за боеве – чл.325а от Наказателния кодекс
– Подаването на снимки или обяви, които са унизителни за животното или компроментират благосъстоянието на животното – чл.7 от Закон за защита на животните
– Изпращане на животни с куриер – чл.163 от Закон за ветеринарномедицинската дейност. Препоръчваме лично предаване, но съществуват и лицензирани превозвачи по чл.163 от Закон за ветеринарномедицинската дейност.

– Продажбата кучета, котки и други животни. В уеб сайта spasime.org не публикуваме обяви за продажба на животни, защото това е в противоречие с цялостната идея и функция на уеб сайта. Spasime.org не е създаден за търговия с животни, а за да помага на животни изпаднали в беда и на бездомни животни, търсещи дом.
– Опитите за изпращане на фалшиви данни за публикуване на обяви в страница “Спаси ме” с цел финансова измама. Получената информация за животни, които имат нужда от финансови средства за медицинска помощ се проверява от администратора на уеб сайта.
Администраторът на уеб сайта не публикува обяви със съмнителна достоверност в страница “Спаси ме”. Администраторът не носи отговорност за недостоверна информация или пост с предоставена информация от потребител с цел измама и предупреждава потребителите, които желаят да направят финансово дарение за дадено животно от уеб сайта да внимават да не станат обект на измама. Също така Администраторът приканва всички потребители на уеб сайта, които са станали обект на измама или се съмняват в достоверността на някой от постовете, незабавно да уведомят Администратора с цел предотвратяване на измами.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Закон за защита на животните

В сила от 31.01.2008 г. (Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г.)
Чл. 6. (1) Забранява се проявата на нехуманно отношение към животните.
(2) За нехуманно отношение към животните се смята причиняване на болка или страдание на животно или предизвикване на силен страх.

Чл. 7. (1) Забранява се проявата на жестокост към животните.
(2) За жестокост се смятат:
(изм. – ДВ, бр. 92 от 2011 г.) всяко действие или бездействие, което причинява продължително или повтарящо се страдание на животното, или увреждане на здравето му или стрес;
действия по чл. 151 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
нарушаване на принципа на добрата практика по отглеждане на животни, когато това води до вредни последици за здравето на животните;
увеличаване агресивността на животните чрез селекция или обучение в агресивност към други животни и хора;
използване на строги и електрически нашийници, електрически остени, химически дразнещи или увреждащи субстанции или на технически уреди, помощни средства или приспособления, които целят да се повлияе върху поведението на животно, като му се причинява силен страх и болка;
организиране на тренировки и състезания по настилки, които увреждат крайниците;
използване на животни за филмови снимки, реклама и изложби, при които им се причинява болка, страдание, увреждане или стрес;
принуждаване на животни към усилия, които им причиняват болка, страдание, увреждане или стрес;
излагане на животни на температурни или други неблагоприятни атмосферни влияния, недостиг на кислород или ограничаване на свободното им движение, които им причиняват болка, страдание, увреждане или стрес;
изоставяне на животни;
използване на живи животни за хранене на животни, с изключение на тези, чиято биология го изисква;
лишаване на животни от почивка;
подлагане на физическо натоварване на болни, наранени или стресирани животни;
пускане на свобода на животни, които са отглеждани от хората, в случай, че предварително не са подготвени за оцеляване в естествена среда;
ампутиране или кастриране с помощта на еластичен пръстен;
пълно или частично ампутиране на части от тялото или отстраняване на органи на животни;
отглеждане, използване и умъртвяване на кучета и котки за добиване на кожи и месо, за производство на храна, както и внасяне и изнасяне на кучешки и котешки кожи и месо;
купиране на ушите и опашките с цел промяна на външния вид на животните;
отстраняване на нокти, зъби и гласни връзки;
излагане в магазини, заведения за обществено хранене и други увеселителни или питейни заведения на всички видове бозайници, примати, птици и влечуги и на опасни декоративни животни;
извършване на пропаганда, популяризиране или подстрекаване по какъвто и да е начин, пряко или косвено, на насилие към животни;
сексуално малтретиране на животни.
(3) Действията по ал. 2, т. 16, 19 и 20 се допускат, когато:
извършването им е необходимо по ветеринарномедицинско предписание или процедурата се налага, за да се запазят животът, здравето и доброто състояние на животното;
процедурата е предназначена за научни и изследователски цели в съответствие със Закона за ветеринарномедицинската дейност;
стерилизацията или кастрацията е необходима за ограничаване на размножаването на животни;
са извършени според изискванията на Закона за лова и опазване на дивеча;
процедурата е необходима за:
а) предотвратяване на значително нараняване на животните;
б) защитата на други животни.

Чл. 32. (1) При транспортиране на животни собственикът или лицето, което ги превозва, е длъжно да:
използва превозни средства, които гарантират спазването на изискванията за защита на животните, безопасността на другите участници в движението и на животните;
осигурява през подходящи периоди от време хранене, поене и почивка на животните съобразно вида им.
(2) Не се допуска забавяне на транспортни средства, превозващи животни, освен ако това е необходимо за доброто състояние на животните.
(3) В случаите на забавяне при транспортиране на животни компетентните органи предприемат всички необходими мерки за намаляване до минимум страданието на животните.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – Закон за ветеринарномедицинската дейност

В сила от 02.05.2006 г. (Обн. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г.)
Чл. 151. Забранява се:
(доп. – ДВ, бр. 92 от 2011 г.) причиняването на страх, нараняване, болка, страдание, стрес или смърт на животни, освен в случаите, посочени в чл. 117, ал. 1, т. 10, 11 и 12, чл. 159, ал. 3, чл. 160, ал. 2 и чл. 179, ал. 3, или при самозащита;
(изм. – ДВ, бр. 92 от 2011 г.) използването на животни за представления, водещи до болка, наранявания, увреждания на животното;
насъскването на животни едно срещу друго;
дресурата на животни по начин, който им причинява болка или страдание;
подлагането на животни на натоварвания, които не са съобразени с анатомичните и физиологичните им възможности;
връзването на животни по начин, който им причинява болка, страдание или нараняване;
отглеждането на животни при постоянна тъмнина или постоянно вързани;
разхождането по улиците на диви животни с цел представления или търговия;
извършването на ветеринарномедицински манипулации и прилагането на ВМП от лица без необходимата квалификация;
прилагането на упойващи вещества или вещества, които увреждат здравето на животните, с изключение на случаите, които са медицински оправдани, или на манипулации в рамките на разрешен опит;
употребата на стимулиращи средства за животни с цел повишаване на спортните резултати;
естественото или изкуственото осеменяване, което води до или създава опасност за увреждане здравето на животните;
намесата в процеса на раждане чрез прилагане на манипулации, които са несъвместими с ветеринарномедицинската наука и практика;
храненето на животни с храни, които съдържат вредни субстанции, или храни, неподходящи за вида, възрастта и здравословното им състояние;
настаняването на едно и също място на несъвместими видове животни или на животни от един вид, когато това може да породи агресивност;
ампутацията на опашката на едри преживни и еднокопитни животни;
извършването на следните манипулации без упойка:
а) ампутация на опашката на агнета, ярета, прасета, телета и кучета над 7-дневна възраст;
б) отстраняване на допълнителните пръсти на кучета над 8-дневна възраст;


Чл. 169. Забранява се:
транспортирането на животни в нерегистрирани превозни средства и при условия, причиняващи им болка, наранявания и страдания;

Чл. 177. (1) Забранява се:
(изм. – ДВ, бр. 84 от 2007 г.) извършването на следните хирургически интервенции на домашни любимци:
а) рязане на опашка;
б) рязане на уши;
в) изрязване на гласни струни;
г) отстраняване на нокти и зъби;

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 – Наказателен кодекс

В сила от 01.05.1968 г. (Обн. ДВ. бр.26 от 2 Април 1968г., попр. ДВ. бр.29 от 12 Април 1968г., изм. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.)


Чл. 312. (1) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Лекар, който снабди някого с лъжливо свидетелство за състоянието на здравето му, когато не действува като длъжностно лице, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) При същите условия ветеринарен лекар, който издаде документ с невярно съдържание за здравословното състояние на животно, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.

Чл. 325а. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) (1) Който организира или участва в провеждането на боеве с животни, отглежда, тренира или предоставя животни за боеве, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева.

(2) Наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева, когато:
деянието е извършено повторно;
деянието е извършено от ветеринарен лекар или техник, от лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;
на боевете присъства малолетно или непълнолетно лице;
боевете се заснемат с цел разпространение.
(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи, който организира или участва в залагания при боеве с животни.
(4) Деецът не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган на властта за извършено престъпление по ал. 1 и 3.

Чл. 325б. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.) (1) Който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.
(2) Наказанието е от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 е извършено:
от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;
по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост;
на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;
повторно.


Чл. 325в. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.) (1) Който не положи достатъчно грижи за гръбначно животно, което се намира под негов надзор, в резултат на което то причини средна или тежка телесна повреда на човек, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация и с глоба до пет хиляди лева.
(2) В случаите по ал. 1, ако е последвала смърт, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба до десет хиляди лева.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 – Декларация за личните данни, събирани от потребители

Настоящият документ е неразделна част от Общите условия за използване на spasime.org, предназначен е и има обвързваща сила с потребители – физически лица, които възнамеряват да използват функциите и услугите на платформата.

С приемане на условията в настоящото приложение, потребителят потвърждава съгласието си с описаните по-долу обстоятелства.

– Съгласието на потребителите се отнася до всички лични данни и съдържание, предоставени от тях във връзка с постове, включително, но не само име, телефон, имейл адрес, профили в социални мрежи, снимки.

– Потребителите имат право да редактират и премахват публикуваните постове с подадена от тях информация, като подадат искане до Администратора от имейла, който са оставили при подаване на информацията.

– Администраторът на платформата не носи отговорност за оплаквания от страна на потребители за неправомерно използване и публикуване на техните данни в платформата.

– Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения, които по преценка на Администратора са полезни, информативни или необходими във връзка с услугите. Потребителят може да оттегли своето съгласие по всяко време.

– В определени случаи, напр. когато Администраторът има основателни съмнения или получен сигнал за нарушение на Общите условия и правила за използване на уеб сайта, приложимите закони или за разкриване на престъпление или предотвратяване на нарушение, Администраторът има право да предостави данните на потребителя до съответните органи на реда.